Volebný program 2011 - 2014

Volebný program primátora mesta Ružomberok
PaedDr. Jána Pavlíka
na roky 2011 - 2014

 

Vo všetkých oblastiach chcem rešpektovať špecifické potreby a požiadavky jednotlivých vekových kategórií obyvateľov mesta.

Môj volebný program vnímam ako materiál otvorený námetom, návrhom a nápadom, ktoré môžu a dokážu posunúť rozvoj Ružomberka smerom dopredu.

 

Na základe atmosféry v meste, vyhodnotenia prieskumu verejnej mienky, podnetov od ľudí, s ktorými sa stretávam a počúvam ich, a podľa môjho názoru, mesto Ružomberok v prvom rade potrebuje:

 • Vytvoriť a zaviesť systém do každej oblasti života v meste
 • Dôsledne zachovávať princíp rovnakých príležitostí (jednotný meter)
 • Pri rozhodnutiach pozorne počúvať názory obyvateľov mesta

ORGANIZAČNÁ OBLASŤ

 • Zmeniť organizačnú štruktúru mestského úradu
 • Vykonať personálny a procesný audit zamestnancov mestského úradu a spoločností s účasťou mesta (optimalizácia stavu pracovníkov mestského úradu a v spoločnostiach s účasťou mesta)
 • Zabezpečiť bližší a pravidelný kontakt primátora s občanmi mesta
 • Zaviesť nový systém odmeňovania zamestnancov mestského úradu, zohľadňujúci ich výkony
 • Zmeniť rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
 • Technicky zabezpečiť elektronickú komunikáciu s poslancami MsZ a zasielať rokovacie materiály prostredníctvom elektronickej pošty, pripraviť a realizovať projekt e-government
 • Umožniť väčšiemu počtu občanov podieľať sa na správe mesta
 • Preveriť výhodnosť zmluvnej spolupráce mesta so všetkými významnými partnermi a následne realizovať potrebné zmeny pre  budúcu spoluprácu
 • Výberové konania na investičné akcie uskutočňovať elektronickou formou

OBLASŤ STYKU S OBČANMI

 • Skvalitniť služby mestského úradu a mestských spoločností pre občanov
 • Jasne definovať podmienky spolupráce s mestskými médiami a dodržiavať ich, rešpektovať nezávislosť mestských médií
 • Vytvoriť jednoznačný systém komunikácie s občanmi (prieskumy verejnej mienky, verejné diskusie a pod.)
 • Zaoberať sa myšlienkou založenia Rádia Ružomberok ako alternatívy mestského rozhlasu
 • Pravidelne organizovať Deň otvorených dverí na mestskom úrade
 • Realizovať Schránku nápadov

OBLASŤ MARKETINGU

 • Zriadiť Mestský investorský útvar (inštitúcia určená na získavanie investorov, podporujúcich rozvoj mesta)
 • Zriadiť Rozvojovú radu Ružomberka
 • Zriadiť Ružomberský komunitný fond (Mesto mestu) - fond slúžiaci potrebám rozvoja mesta
 • Využívať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Ružomberok
 • Naďalej rozvíjať vzťahy Ružomberka s jeho partnerskými mestami
 • Intenzívne vytvárať dobré meno Ružomberka (spracovať reprezentačný filmový dokument o meste s možnosťou univerzálneho využitia; s pomocou europoslancov 1x ročne realizovať prezentáciu mesta v sídle EÚ v Bruseli)
 • Dokončiť územný plán mesta (zásadný strategický rozvojový dokument mesta)
 • Intenzívnejšie využívať systém získavania zdrojov prostredníctvom grantov a eurofondov 

OBLASŤ INVESTÍCIÍ V MESTE

 • Výstavba obchodného centra Aupark
 • Rokovať s majiteľom kaštieľa sv. Žofie v záujme jeho rekonštrukcie a využitia
 • Vytvoriť predpoklady pre výstavbu obchodného komplexu Baumax
 • Vytvoriť predpoklady na vybudovanie novej architektonickej dominanty mesta
 • Vytvoriť podmienky na výstavbu bytov a IBV 

OBLASŤ OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • Spracovať a následne realizovať projekt Ružomberok mesto zelene
 • Vytvoriť dokument Miestny územný systém ekologickej stability mesta
 • Naďalej monitorovať životné prostredie v meste s každoročným vyhodnotením a informovaním obyvateľov mesta o jeho stave
 • Informovať obyvateľov o všetkých významných investičných projektoch aj z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie
 • Navrhnúť komplexný systém starostlivosti o životné prostredie vrátane jarného upratovania a patronátov jednotlivých škôl nad územím v ich okolí 
 • Zmeniť VZN o poplatkoch za komunálny odpad - jasné pravidlá prispôsobenia poplatkov pre sociálne slabšie skupiny (dôchodcovia, zdravotne postihnutí, študenti a i.)
 • Prijať opatrenia, ktoré by viedli k úprave ceny tepla
 • Vypracovať audit čistoty jednotlivých častí mesta
 • Doriešiť problém rozostavaného objektu na ul. Mostová

OBLASŤ DOPRAVY

 • Podporovať vybudovanie rýchlostnej cesty R1 s ohľadom na rozvoj mesta a záujmy obyvateľov dotknutých území
 • Podporovať urýchlenú realizáciu výstavby diaľnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová
 • Vyriešiť problém parkovania v centre mesta a na sídliskách
 • Zlepšovať podmienky parkovania v meste a na sídliskách - realizovať projekt parkovacieho domu, podzemné státie a pod.
 • Optimalizovať dopravný tok mestom východo-západným smerom prostredníctvom tzv. zelenej vlny

PODNIKATEĽSKÁ OBLASŤ 

 • Vytvoriť Podnikateľskú radu ako poradný orgán primátora mesta
 • Pri mestských investíciách prioritne využívať možnosti domáceho podnikateľského prostredia v súlade s platnou legislatívou SR
 • Vypracovať záväzný dokument definujúci propodnikateľské prostredie v meste pre strategických investorov, zdôrazňujúci pozitívne danosti Ružomberka
 • Podporovať podnikateľské a rozvojové aktivity v oblasti služieb, cestovného ruchu a turizmu
 • Dôsledne zachovávať princíp rovnakých príležitostí (jednotný meter)
 • Zjednodušiť miestnu legislatívu pri vytváraní podmienok na podnikanie
 • V súlade s možnosťami realizovať výkup pozemkov v záujme vytvárania podmienok pre významné podnikateľské aktivity v meste

OBLASŤ TURIZMU A CESTOVNÉHO RUCHU

 • Spracovať dokument Rozvoj turizmu a cestovného ruchu v Ružomberku
 • Prehodnotiť investičný zámer urbanizácie Malinného Brda, realizáciu pripustiť len v prípade rozvojového a nie devastačného charakteru (do tohto procesu čo najviac zapojiť obyvateľov mesta v súlade s legislatívou)
 • Spracovať a realizovať projekty areálov zdravia a oddychu a nových cyklotrás
 • Spracovať nový informačný systém mesta i okolia
 • Osobitný dôraz venovať komplexnému rozvoju a propagácii Vlkolínca - pamiatke zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
 • Podporovať podnikateľské a rozvojové aktivity vo sfére služieb v oblasti cestovného ruchu a turizmu

OBLASŤ KULTÚRNEHO ŽIVOTA

 • Pripraviť projekt Mestskej galérie - centra umeleckého života výtvarného umenia, architektúry, fotografie a ľudových remesiel
 • Spracovať Kultúrnu a umeleckú mapu Ružomberka
 • Zrekonštruovať Židovskú synagógu pre spoločensko-kultúrne účely
 • Oživiť tradíciu korza v centre mesta
 • Vytvoriť strategický dokument podpory kultúry a všetkých foriem umenia v meste
 • Zvýšiť podiel domácich umelcov na kultúrno-spoločenskom živote mesta
 • Každoročne udeliť ocenenie Osobnosť mesta Ružomberok z oblasti podnikania, zdravotníctva, kultúry, sociálnej pomoci, školstva, humanity a filantropie
 • Reorganizovať a skvalitniť činnosť Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a. s.
 • Podporovať činnosť spoločenských organizácií v meste
 • Spolupracovať s predstaviteľmi všetkých cirkví na území mesta
 • Spracovať projekt Knižný Ružomberok - pre talenty v poézii a próze s možným podielom na edičnej činnosti
 • Pokračovať v tradičných, osvedčených podujatiach, ale s novou kvalitou - Ples rodákov, Jarmok, Dni mesta, Dni kultúry mesta a pod.

OBLASŤ ŠKOLSTVA 

 • Zvyšovať kvalitu služieb a výchovno-vzdelávacieho procesu v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Ružomberok
 • Podporovať rozvoj stredného školstva i ostatných štátnych a súkromných školských zariadení
 • Spolupracovať na projekte Univerzita mestu, mesto univerzite
 • Podporovať možnosti akreditácie právnickej fakulty KU
 • Podporovať a usmerňovať činnosť mestského študentského parlamentu
 • Podporovať zahraničné stáže ružomberských nadaných študentov 

OBLASŤ ŠPORTU

 • Realizovať projekt športového areálu na sídlisku Klačno
 • Realizovať projekt skate parku
 • Spracovať možnosti a potreby vytvorenia malých umelých ľadových plôch na sídliskách a v mestských častiach
 • Vytvoriť možnosti pre zriadenie mestského plážového kúpaliska
 • Podporovať rozvoj všetkých športových odvetví a transparentne im prideľovať finančné prostriedky
 • Podporovať projekty rozvoja pohybovej výchovy detí materských a základných škôl
 • Vytvoriť novú formu oceňovania najlepších športovcov mesta
 • Podporovať športové podujatia celoslovenského i európskeho charakteru

OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA

 • Podporovať všestranný rozvoj Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - Fakultnej nemocnice
 • Podporovať organizovanie zdravotníckych sympózií v spolupráci s ÚVN
 • Spracovať projekt Ružomberok – zdravé mesto so zameraním na prevenciu vo všetkých vekových kategóriách
 • V spolupráci s ÚVN SNP Fakultnou nemocnicou spoluorganizovať Deň zdravotníctva mesta Ružomberok
 • Vytvoriť podmienky a systém podpory pre občanov so zdravotným postihnutím 

OBLASŤ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 • Spracovať a realizovať Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb v Ružomberku
 • Vytvoriť podmienky na realizáciu projektu výstavby hospicu v meste
 • Zaoberať sa myšlienkou Detského ombudsmana
 • Zriadiť Centrum právnej pomoci - bezplatnú poradenskú službu pre sociálne slabších občanov
 • Zriadiť službu pomoci občanom - Sociálny taxík
 • Iniciovať vznik zariadenia Dom na pol ceste pre dospievajúcich, opúšťajúcich detské domovy
 • Vytvoriť tradíciu Humanitného činu roka v Ružomberku
 • Vytvárať podmienky na spoluprácu s rómskou komunitou

OBLASŤ VEREJNÉHO PORIADKU

 • Zriadiť nové pracovisko Mestskej polície
 • Vypracovať program Bezpečný Ružomberok – spokojní občania
 • V tomto programe sa zamerať na skvalitnenie kamerového systému v meste, na vyhodnocovanie kamerového systému, zamestnať zdravotne postihnutých občanov, vytvoriť systém, kde jednotliví pracovníci mestskej polície budú pridelení do obvodov mesta, spracovať plán prevencie a pod.
12. november 2014

Ďakujem vám všetkým za účasť na stretnutiach so mnou v uplynulých dňoch. Veľmi si vážim každý rozhovor a podporu, ktorú som dostal. Verím, že sa rozhodneme vo voľbách na základe pravdivých informácií, na ktoré vás aj takto pozývam.

11. november 2014

Ďakujem za stretnutia uplynulých dní - v Baničnom a na Rovni. Som rád, že bol priestor na otázky a vysvetlenie niektorých tém. Okrem toho, mám čerstvú pozitívnu správu - Ružomberok je považovaný za 6. najkrajšie mesto Slovenska zo 139 hodnotených miest.

10. november 2014

Pozrite si môj nový TV spot.

7. november 2014

Pozrite si fotografie zo slávnostného odovzdania novej budovy mestskej polície.

6. november 2014

Po 23 rokoch sa nám konečne podarilo presťahovať mestskú políciu do dôstojných priestorov. Od 11. 11. bude sídliť na ul. A. Bernoláka 44.

4. november 2014
Stretol som sa s obyvateľmi mestskej časti Černová. Ďakujem za čas, ktorý sme si navzájom mohli venovať.
3. november 2014
Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku som mal stretnutie s ružomberskými seniormi. Spoločne sme si užili pripravený kultúrny program, aj sme si zatancovali. Dúfam, že sa všetkým páčilo.
31. október 2014

Máme pred sebou Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Prajem Vám pokojné dni v tichej spomienke...

30. október 2014

Dnes som v kine Kultúra prijal sľub členov okrskových komisií a zúčastnil som sa na dvoch diskusiách kandidátov na primátora mesta.

29. október 2014

Slávnostne sme odovzdali do užívania židovskú synagógu, ktorá bude slúžiť na kultúrne a spoločenské účely. Veľmi ma teší, že sa po dlhých rokoch podarila rekonštrukcia tohto nádherného objektu.

27. október 2014

Do Ružomberka dnes zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini. Navštívil aj zrekonštruovanú základnú školu na Bystrickej ceste.

26. október 2014

Bol som na otvorení každoročného podujatia Beh okolo Sidorova a zablahoželal som jubilantom v Bielom Potoku k ich sviatkom.

25. október 2014

Dnes sme si na cintoríne v Černovej pripomenuli Černovskú tragédiu.

17. október 2014

Máme spolu s ostatnými kandidátmi na primátora Ružomberka za sebou prvú televíznu diskusiu.

15. október 2014

Stretol som sa s Radou starších a potom som zablahoželal jubilantom v meste Ružomberok. Všetko dobré ešte raz!

12. október 2014

Dnes som sa stretol s jubilantmi v mestskej časti Černová. Ďakujem za milý program a všetkým za účasť.

8. október 2014

Dnes bolo rokovanie mestského zastupiteľstva. V rámci neho sme podpísali aj dohodu o napĺňaní Memoranda so spoločnosťou Mondi SCP, ktorá každý rok podporuje život v našom meste.

5. október 2014

Zablahoželal som jubilantom v mestskej časti Hrboltová. Ešte raz všetkým blahoželám! 

3. október 2014

Vo svojej kancelárii som prijal malajského sultána. 

2. október 2014

Spoločne s kolegami z organizačného tímu Dní Andrej Hlinku sme zhodnotili podujatie ako veľmi vydarené, až na malé problémy s počasím. Ďakujem všetkým za spoluprácu. 

29. september 2014

Bol som na slávnostnej inaugurácii nového rektora Katolíckej univerzity a zahájení akademického roka. Blahoželám a prajem veľa síl! 

28. september 2014

Pozrite si fotografie z Dní Andreja Hlinku.

28. september 2014

Zúčastnil som sa na svätej omši v Černovej a ďalšom programe v tejto mestskej časti v rámci Dní Andreja Hlinku. 

27. september 2014

Dni Andreja Hlinku pokračovali – slávnostná svätá omša v Ružomberku, položenie vencov k soche Andreja Hlinku a popoludní úžasné vystúpenie ružomberských ZUŠ a Spojeného ružomberského spevokolu. 

26. september 2014

Začal sa hlavný program Dní Andreja Hlinku – seminár, odovzdanie ocenení študentom VŠ v literárnej súťaži Hlinkova esej, ale aj festival gospelových skupín a na mestskom úrade bola inaugurácia poštovej známky k tejto príležitosti. Večer koncert Slovenského komorného orchestra, v rámci ktorého mi bolo cťou odovzdať Cenu Andreja Hlinku piatim osobnostiam. 

24. september 2014

V historickej budove Národnej rady som sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku. 

20. september 2014

Bolo pre mňa cťou dnes na radnici uvítať nových obyvateľov mesta – detičky narodené v Ružomberku. 

19. september 2014

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo. 

16. september 2014

Spoločne s kolegami sme boli na tlačovej konferencii v Bratislave, ktorú sme pripravili pri príležitosti Dní Andreja Hlinku v Ružomberku. 

10. september 2014

Ružomberská lýra seniorov sa tento rok opäť vrátila do Ružomberka. 

© 2010 Ján Pavlík
frage | internetové aplikácie